Disclaimer & Voorwaarden

Privacy
Om je bij het bezoek aan www.onedayshopping.com te kunnen herkennen maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website. Alle gegevens die door www.onedayshopping.com worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan www.onedayshopping.com niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. www.onedayshopping.com aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

www.onedayshopping.com kan gezien worden als een informatieve verzamel website die de consument inzicht geeft in 'same day delivery' producten en levertijden welke worden verzorgd door aanbieders (ofwel webshops). Onedayshopping maakt gebruik van de partnership met aanbieders en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor foutieve leveringen, niet op tijd afgeleverde producten of defect afgeleverde producten. Voor deze zaken dient de consument contact op te nemen met de desbetreffende aanbieder.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of www.onedayshopping.com. www.onedayshopping.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

www.onedayshopping.com kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. www.onedayshopping.com garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. www.onedayshopping.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. www.onedayshopping.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.